Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Tiến trình thử

Đối với sản phẩm hoàn thiện, chúng ta phải qua phần thử nghiệm sau

1.Độ đồng màu
2.Độ đồng dạng hạt
3.Các kích cỡ hạt đạt được khoái cảm của FEPA; nhu cầu khách hàng
4.Sự tinh khiết đáp ứng yêu cầu khách hàng
5.An toàn.
6.Những yêu cầu chất lượng khác từ khách hàng.