Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.
Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Thiết Bị kiểm tra

E-Xay xây dựng Tiêu Chuẩn Chất Lượng và Các Tập Tin cho mọi khách hàng. Tất cả các đợt được truy tôn mọi thủ tục và nguyên liệu.

E-Xay Trung Tâm Thử Nghiệm đã lắp đặt cao cấp thiết bị kiểm tra cho bên dưới các vật dụng của chất liệu hiệu suất:


Cho Lưới

 • Nhám Kích Thước

 • TI

 • TTI

 • Số lượng lớn Mật Độ

 • Hàm lượng tạp chất

 • Từ tính

 • Nhám màu sắc

 • Nhám hình


Cho Micron

 • Laser Hạt Phân Tích

 • Hạt hình

 • Hàm lượng tạp chất

TY_WE_USE_COOKIES TY_COOKIE_POLICY TY_TO_LEARN_MORE
TY_REJECT
TY_ACCEPT