Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Thiết bị thử

E-Grind cao hãng Chất lượng tiêu chuẩn và tập tin cho mỗi khách hàng.Tất cả các đơn vị đều có thể theo dõi mọi thủ tục và nguyên liệu.

E-Grid Test Center đã lắp đặt một thiết bị thử nghiệm cấp cao cho bên dưới các mục trình suất của vật liệu:

For Mesh:
X phân tích hạt
Phân tích dạng hạt X,
Impurity/ nbsp