Henan E-Grind Abrasives Co., Ltd.

Kiểm soát chất lượng

Thiết bị thử

E-Grind cao hãng Chất lượng tiêu chuẩn và tập tin cho mỗi khách hàng.Tất cả các đơn vị đều có thể theo dõi mọi thủ tục và nguyên liệu.

E-Grid Test Center đã lắp đặt một thiết bị thử nghiệm cấp cao cho bên dưới các mục trình suất của vật liệu:

For Mesh:
X phân tích hạt
Phân tích dạng hạt X,
Impurity/ nbsp


Tiến trình thử

Đối với sản phẩm hoàn thiện, chúng ta phải qua phần thử nghiệm sau

1.Độ đồng màu
2.Độ đồng dạng hạt
3.Các kích cỡ hạt đạt được khoái cảm của FEPA; nhu cầu khách hàng
4.Sự tinh khiết đáp ứng yêu cầu khách hàng
5.An toàn.
6.Những yêu cầu chất lượng khác từ khách hàng.

Báo cáo thử

Báo cáo kiểm tra được kèm theo mỗi chuyến hàng.Hãy so sánh với kết quả kiểm tra và cho chúng tôi biết nếu có sự khác biệt.